مُرسم. 17 اسفند 1396. عکس های ارسالی جناب یک دوست


سلام دارم به دوست خوبم آق سیدموسی صباغ دارابی مُرسمی


17 اسفند 1396.


اوسا. این عکس ارسالی خلیل آهنگر اوسا


طبیعت اسفندی مُرسم


سنگ چشمه اوسا مُرسم. این عکس ارسالی خلیل آهنگر اوسا


صیاد تیر انداخت و شکارش هم افتاد


باجناق مهندس سیدعلی اندیک


خداقوت


واین عکس ارسالی خلیل آهنگر اوسا


آقای لَپوری پدر هکلاسی ام قدیر لپوری


و


غروب دارابکلا که همواره دیدنی ست


این عکس ارسالی خلیل آهنگر اوسا


مُرسم. پسر عسکری رمضانی (حاج اکبر حسن) و پسر حسینعلی رمضانی تزریقات دارابکلا


جعفر غلامی مؤذّن. محمد رنجبر دو خادم الحسین مسجد دارابکلا

این عکس ارسالی رنگین کمان


و


یاد هفتم محرم های ما در سال های سال به خیر


این عکس ارسالی خلیل آهنگر اوسا


و


آقای لَپوری مُرسمیروستای دارابکلا


شکوفه و غنجه نه در قفس گلدان که در کمال آزدایطبیعت زیبای مُرسم. 17 اسفند 1396.


این عکس را بسیار می پسندم


وذوق جناب یک دوست حقیقتاً ستودنی ست


حسّی ست


سیرجار اوسا. این عکس ارسالی خلیل آهنگر اوسا


کُلزای مرسم


مُرسم همیشه دیدنی ست در هر چهار فصل سال


خاطره ها با مُرسم دیار مردم مهربان


سیدحسن حسینی دارابی

این عکس ارسالی خلیل آهنگر اوسا


ممنونم از زحمات جناب یک دوست


اِسبِه حلوازنی در دارابکلا. جناب یک دوست و دوستانش


شهرام اعتمادیان. قاسم آهنگر


اِسبِه حلوای دارابکلا. سوغاتی عید نوروز


اسبه حلوا و مراحل پخت آن در سنه کوه

ظرف پخت اسبه حلوا هم حتما دیگ مسی باید باشد

تا حرارت را یکنواخت و مناسب...

طریقه گذاشتن دیگ در تش کِله هم باید کج باشد

تا کترا زدن کامل و راحتتر صورت گیرد. (اینجا)
مهندس  محمد عبدی، عالی این پست را در وبساست خود

نوشته و به تصویر کشانده است


خوش سلیقه اند این جمعمعمولا این حلوا را جایی قایّم می کنن که کِش نرن


کِترازنی مُدام که ته نگیره


و