عکس های ارسالی جناب یک دوست

دوم فروردین 1397. روستای دارابکلا

تبریک. عکاس و طرح روی عکس: جناب یک دوست

دو حمید، آهنگر و طالبی. امام زاده علی اکبر اوسا

شیفتۀ ابرناکی

ترکیب

پیچ موذی لَت بالمله جنب حموم. جالبه این نما

تفریق

و

تقسیم

امامزاده علی اکبر اوسا دوم فروردین 1397.

دوست دیرین من حمید آهنگر و مادر مهربانش

نون و نمک خوردم از دست این مادر

یاد همه اموات به خیر

ستبغ و تیغ

ترتیب

خیر و برکت باشد حمید

ترمیم

تسنیم

تحریک

می پسندم زیاد این را

طرح خود جناب یک دوست

تعمیق

ترسیم

تحکیم

انارقلت همۀ خاطرات زیبای جوانی من

تعظیم

تفهیم

تفخیم

تحبیب

ترقیق

تسلیم

تبلیغ

تکبیر

تحمید

تحسین

ترغیب

نمی شناسم

تسبیح

تهلیل یعنی ذکر لا اله الا الله

امامزاده علی اکبر اوسا

تعمیم

تخصیص

تمرین

تفریح

تجلیل

ترفیع

تجمیع


ممنونم از یک دوست با این ذوق و زحمت و فکرت و رغبت