رفیق گرامی من حاج علی نجاتی. سلام حاجیعلی و عمویش عارف. 9 فروردین 1397. قم. منزلعلی و عادل. 6 فروردین 1397. ناهارخوران گرگانمحسن (پسر ابراهیم دارابکلایی) نوروز 97. سر قبر فاطمهووودامنه. هفت فروردین 1397. قم. عکاس: سُهیلو


     


وو


     


نوه ام علی سرِ قبر آق بابا نوروز 1397.
عادل و علی. 6 فروردین 1397. مزار دارابکلاودامنه. خواهرزاده ام هادی. قم 7 فروردین 1397.وووخونۀ عارفدامنه. 9 فروردین 1397. خونۀ پسرم عارفعاصم در دامنه: اینجا و اینجا


ووعلی. فروردین 1397وعادل. علی. حرم. قم

         

حرم. 14 فروردین 1397. قم

       

ووعلی. خونۀ عارف. نوروز 1397نوروز 1397. خونۀ عارفوامیر رضا دارابکلایی. نوروز 1397.ووعلی. 14 نوروز 1397. حرم حضرت معصومه قم

ووووووووووووووووووووووووووووووووبهنام رجبی دارابی. نوروز 1397. تکیه پیش دارابکلا

دلیک دلیک !!؟   نه. نه.
تبرُّک. تبرُّک

عکس زیر: بهنام رجبی دارابی. نوروز 1397. باغ تیرنگ گردی