عاصم. 19 فروردین 1397. کویر مرنجاب کاشان. قمکویرنوردی قم کاشان: 18 فروردین 1397و«kavirnavardye Qom Kashan»عارف. 17 فروردین 1397.وووعاصم. 17 فروردین 1397. کویر مرنجاب کاشانو


      


نوه ام علیعلی و عمویش عاصم


     


وعلی در 8 ماهگیودامنه. 17 فروردین 1397.وو


     


علی و عارفوعادل. روز دامادی. قم. 1393.و


     


پسرم مهندس عادل طالبی دارابی. بسیار زحمتکش و کوشادنای دامنهو


     


و


   


دامنه. نوروز 1397.و


           


ونوه ام علی در هشت ماهگیوو


     


ووووعاصم. کویر مرنجابوو


     


و
کویرنوردی مرنجاب کاشان قم


      


وکاروانسرای کویرنوردی مرنجاب کاشان قم. 21 فروردین 1397.وووووووووو
وووودوستان عاصموودامنه. 1371. قم


     


و