امیرطاها و خواهرزادۀ علی بابویه، نوۀ مصطفی یوسفعکس های ارسالی  جناب یک دوست به دامنهتواضع آفتاب بر برکۀ آبسیدمحمد رئیسی سجادیگُل های خودرویش روستای دارابکلارِفت (=ردّ) رفتن. زیباست زیادسگ گله در دارابکلانُوج انارذوق جناب یک دوست یگانه استبه هم توگ دادندروستای دارابکلا از زاویۀ یال انارقلتسخاوت زمینروستای دارابکلا اوسا مُرسمقهوه می چسبدباغ انارقلت ما. گوشه در سایه سیدمحمدنمی دانم کُلزاست یا تی تاپوخداقوت زحمتکشو

     

دنیایی که با این همه قشنگی به روی انسان می شکُفدووروستای اوسا. 27فروردین 1397.

    


می پسندم این دو صحنه اوسا راکاش طبعیت دارابکلا محفوظ می ماندبِه دار باغ انارقلت ماممنونم از عکس زمین باغ مابوم زیست دلربای اوسا

     

فقط نگاه می کنمتلفیق درخت و ابر و سبزه و زیبایی ها

     

تِه آفتاب و ستیغ ابر و قدکشی چماز
می ماند چند رکعت اقامهٔ نمازآفتاب نباشد همه چیز از جنبش می افتدبَه بَه دارد این هوادیدن داردآرام و محلی برای گپکنگلراه ها را دوست دارمو

       


دارابکلا و اوسا از نگاه دوربین جناب یک دوست


     

وطبعیت دارابکلا به سمت اوسابسیارممنونم از جناب یک دوستشبیه خرگوش

     

دارابکلا در دو هوای متضاد؛ ولی مُستزاد

     

اُنس آسمان با زمین
سردرگاه خونۀ جناب یک دوستچه فریباارسالی جناب یک دوستلکه ابر همیشه آسمان را دیدنی تر می سازدروستای دارابکلا در اواخر فروردین 1397.این را نیز می پسندم چون آرامش زاستدارابکلا از زاویۀ یال انارقلتصلوات در آغاز ماه شعبانگوشه ای  از دارابکلااو
سا را عین روستای دارابکلا دوست دارم


این عکس محشره

دارابکلا و اوسا در 27 فروردین 1397.


خداقوت مرد شریف