وَه چه بازتابی؛ آسمانی در آبی

 

ارسالی جناب یک دوست: 19 تیر 1397

 

وَه چه سیبی. 19 تیر 1397

 

وَه چه صحنه ای. پایین دستِ جفت کوه قارت خیل دارابکلا

 

وَه چه سکوتی

 

وَه چه خداقوتی داری عموزادۀ من

 

وَه چه سنگی؛ دیر بجنبن اینا را هم شبانه می دزدند

 

وَه چه ناهمواری موزونی

 

وَه چه نمایی

 

وَه چه زیزم و زیزم کالی یی

 

وَه چه خیکِ چاهی

 

وَه چه طبیعت تیرماهی

 

و

 

وَه چه جفت کوه قارت خیلی

 

وَه چه عمویی! فقط خلوت نخوری!

 

وَه چه سَتی یی هدیه دامنه به ماهیگیر

 

وَه چه چشم اندازی!

 

ارسالی یک دامنه خوان به دامنه. خدا رحمتش کناد

 

وَه چه  دردله ایی

 

سیدجعفر پورصمد، پسر سید آقا پورصمد

 

مهدی طالبی، پسر مرحوم باقر طالبی ابوالقاسم ببخیل

 

وَه چه نِپار شوپِه یی

 

وَه چه خشکسالی و کم آبی یی

 

وَه چه خاطره ایی

 

و

 

این هم فتوای آقای سیستانی دربارۀ آرایش زن:

(قلم قم دامنه دوم)

 

وَه چه شلیلی

 

وَه چه قورباغه ایی

 

وَه چه راکدی؛ اما آرامش بخشی

 

وَه چه کالی یی؛ کالی یعنی لانه ی پرنده

 

دلشاد شدم از تصویرهای دلنشین ات عموحمید

 

وَه چه سلامی و خداقوتی عموزاده به ثبت این همه تصاویر

 

وَه چه اوه بندی، سدّ طبیعی یی

 

و

 

وَه چه دیدنی و حظّی

 

وَه چه نمایی چه نشانی

(کرانه)

 

وَه چه گوجه ای.

 

و وَه چه خاشک و خالی یی