عکاسهای ارسالی جناب یک دوست. 15 مرداد 1397.
 
 
 
جعفر رجبی. زمین فوتبال سرده اوسا مُرسم
 
 
 
و
 
 
و
 
 
امیررضا پسر مهندس محمد عبدی سنه کوهی
 
 
علیرضا آهنگر حاج باقر موسی و پسرش
 
 
و
 
 
 
شوری شوری دل ره بشوی ست آقای یک دوست؟ ها؟
 
 
15 مرداد 1397.
 
 
و
 
 
و
 
 
و
 
 
و
 
 
و
 
 
و
 
 
و
 
 
و
 
 
و
 
 
و
 
 
منظرۀ جنگلی دارابکلا
 
 
 
و
 
 
و
 
 
از جناب یک دوست ممنونم در تابستان داغ عرق ریزان را نشان داد
 
 
بستنی خُنک تابستانه. 11مرداد 1397/ این تصویر؛ ارسالی یک دامنه خواه
 
 
و این هم در عکس پایین:
نوه ام علی طالبی دارابی. 14 مرداد 1397. عکاس: مادرش سُرورالسّادات