عاصم. کاخ سعدآباد

 

 

و

 

 

و

 

 

عکاس: دامنه. مهر ۱۳۹۷. منزل

 

 

علی. ۲ آبان ۱۳۹۷.

 

 

ساری. ۵ آبان ۱۳۹۷.

 

 

خواهرزاده ام حسین رجبی دارابی. اربعین. حرم عبدالعظیم ری. ۸ آبان ۱۳۹۷.

 

 

عاصم. کاخ سعدآباد. آبان ۱۳۹۷.

 

 

و

 

 

و

 

 

و

 

 

11 مهر 1397

 

 

و

 

 

و

 

 

و

 

 

و

 

 

عاصم. منزل. آبان 1397.

 

 

و

 

 

و

 

 

و

 

 

تکیه‌دارابکلا. آبان ۱۳۹۷

 

 

جناب علی شکیب نیا رفیق شهید سیروس اسماعیل زاده

 

 

حاج رضا دارابکلایی

 

 

خاک تبرّک تل زیبنبه. آبان 1397.

 

 

اخوی ام دکتر شیخ باقر طالبی دارابی. سوئیس. 15 آبان 1397

 

 

سوئیس.  آبان 1397

 

 

سوئیس. آبان 1397

 

 

و

 

 

و

 

 

 

و

 

 

دکتر یخ باقر طالبی دارابی. سوئیس. آبان 1397.

 

 

و