عبدالکریم آفاقی

 

 

عبدالکریم آفاقی و پسرش

 

 

اسماعیل طالبی دارابی (عباس)

 

 

سیدرضا موسوی دارابی

 

 

کوچۀ تنگۀ حموم هفت روز دارابکلا. پشت خونۀ مرحوم شیخ روح الله حبیبی

 

 

شهید محمد آهنگر دارابی

 

 

جعفر آهنگر دارابی

 


ایستاده از راست: سید علی اصغر شفیعی. محمد چلویی. سید حمزه موسوی. شهیدحسینعلی مختاری. سید موسی صباغ. سید خلیل هاشمی. نشسته از راست: سید هاشم حسینی. عبدالله بابویه.حسن صادقی محلی

 

 

مهدی رنجبر دارابی

 

 

مرحوم شعبان رنجبر از خادمان نیکونام مسجد و تکیۀ دارابکلا

 

 

شهید حسن رنجبر. مرحوم شعبان رنجبر. و نوه اش

 

 

شهید حسن رنجبر دارابی

 

 

مرحوم حسینعلی رزاقی از ذاکرین اهل بیت (ع) دارابکلا

 

 

مرحوم حسینعلی رزاقی. پدر روانشاد یوسف رزاقی

 

 

عیسی رزاقی

 

 

محمد عبدی سنه کوهی

 

 

جناب حسین اسماعیلی دامپزشک متخصص داخلی دام بزرگ

 

 

جناب حسین اسماعیلی دامپزشک متخصص داخلی دام بزرگ

 

 

جناب حسین اسماعیلی دامپزشک متخصص داخلی دام بزرگ

 

 

جنگل دارابکلا در آبان 1397.

 

 

قبر شهید محمدحسین آهنگر دارابی

 

 

حجت الاسلام شیخ رحیم آهنگر و حجت الاسلام سیدعلی صباغ

 

 

مراسم دعا در پایین تکیه دارابکلا. در آذر 1397.

 

 

حسین جمالی

 

 

سید موسی حسینی (فرزند مرحوم سید ابراهیم) از ذاکرین اهل بیت (ع) دارابکلا

 

 

دکتر ایمان شیردل دارابی

 

 

سید میثم شفیعی. سید ابراهیم موسوی. عروسی علی غزلی. 9 آذر 1397. ارسالی سید ابراهیم موسوی

 

 

دامادی علی غزلی. 9 آذر 97. عکاس: سید ابراهیم موسوی

 

 

جنگل دارابکلا. ارسالی سیدرضا موسوی

 

 

اصغر قاسمی سرتایی. ولی جنگلبان

 

 

حجت الاسلام شیخ مرتضی چلویی دارابی

 

 

سید موسی حسینی. فرزند مرحوم سید ابراهیم. آذر 1397.

 

 

مرحوم سید حسن شفیعی سید طالب

 

 

نشسته از راست: مرتضی آهنگر. مرحوم سید ابراهیم رضایی. سیدتقی شفیعی (سیدهاشم). ایستاده ار راست: اسماعیل رمضانی زکریاتقی. حسن شامیری. مرحوم سید احمد شفیعی سید میرمیر علی.

 

 

دیدار با کبری خاله؛ مادرشهید ابراهیم عباسیان. هفتۀ بسیج. آذر 1397.

 

 

مادر شهید حسین بهرامی ولشکلایی. درگذشتۀ آذر 1397.

 

 

سید رحیم موسوی. میرمؤمن موسوی. آذر 1397. دعای ندبه

 

 

حجج اسلام حاج شیخ مرتضی چلویی دارابی و شیخ محمد نادری. مراسم ویژۀ شهید سیدتقی عمادی دارابی. آذر 1397.

 

 

حجت الاسلام سید علی صباغ. مراسم ویژۀ شهید سیدتقی عمادی دارابی. آذر 1397.

 

 

از راست: ایوب آهنگر. اسماعیل دارابکلایی. ابراهیم آهنگر (قنبر). مهدی رجبی دارابی.

 

 

روح الله حسین شامیری. بر تخت دیالیز. ارسالی فرزندش محمدرضا

 

 

شیخ محمد بابویه دارابی

 

 

مرحوم سید حسن شفیعی (سیدطالب). سید باقر. احمد آهنگر حاج قاسم. عکس قدیمی

 

 

حسین شیخ‌زاده سورک. ارسالی محمدرضا رجبی

 

.

 

دانشگاه هنر تهران. دکتتر دینانی. حجت الاسلام محمدجواد غلامی دارابی. آذر 1397.

 

 

و

 

 

مرحوم شیخ قربان بابویه دارابی و همسرش. ارسالی شیخ محمد بابویه

 

 

مرحوم شیخ قربان بابویه دارابی

 

 

شهید مظلوم دارابکلا ابراهیم عباسیان

 

 

سلام و صبح به خیر

 

 

چَفت حاج اصغر هادی چلویی تشنی سر داراب کلا

 

 

جلیل قربانی. یدعلی اصغر شفیعی دارابی. آذر 1397.

 

 

محمدرسول شفیعی فرزند سید میثم

 

 

نوه ی سید علی اصغر

 

 

محمدرسول شفیعی و پدرش سید میثم

 

 

جنگل دارابکلا در آذر ماه 1397.

 

 

ارسالی مصطفی درخوش

 

 

نمایی مِه آلود جنگل داراب کلا

 

 

و

 

 

مواد غذایی نفّاخ و ضد نفّاخ

 

 

میثم کریم رحیمی

 

 

سید علی اصغر شفیعی دارابی. آذر 1397.

 

 

شیخ محمد بابویه دارابی مرحوم شیخ قربان

 

 

مهندس محسن چلویی دارابی فرزند حاج شیخ مرتضی (امام جماعت دارابکلا)

 

 

سید عبدالرّضا موسوی دارابی فرزند حجت الاسلام سید علی موسوی

 

 

سید عبدالرّضا موسوی دارابی